Nóng lay lắc lòng chẳng tràn ý vị
Hũ rượu nồng cô độc buổi hoàng hôn
Nơi quán trọ không ngào hương chén tạc
Gọi ngày đi hoang hoải cánh chim buồn.

Nóng lay lắc lòng chẳng tràn ý vị, hũ rượu nồng cô độc buổi hoàng hôn (Ảnh: inspitrip.com)

Nóng dai dẳng một tuồng ve sầu gội
Gọi về đâu xa cách khúc nghê thường
Cho mắt hạ chan tình bao sóng mắt
Trổi vào đời những mát ngọt thương yêu.

Cho mắt hạ chan tình bao sóng mắt, trổi vào đời những mát ngọt thương yêu. (Ảnh: toppick.vn)

Phan Thành Lanh