Dùng tà thuật hại người hại chính mình

Dùng tà thuật hại người hại chính mình

Cái lý tương sinh tương khắc là có chính thì có tà, có chính Pháp thì ắt có tà pháp, chính và tà cùng truyền ở thế gian để xem con người lựa chọn cái nào sẽ quyết định đến tương lai của họ. Tà thuật ...

Kết thúc

Không còn trang để tải