Thử sức với bài kiểm tra ngữ pháp 70 năm trước của Anh

Thử sức với bài kiểm tra ngữ pháp 70 năm trước của Anh

Dưới đây là 10 câu hỏi kiểm tra trình độ ngữ pháp dành cho học sinh 11 tuổi vào khoảng thời 1950 tại Anh.  Question 1: If December 1 falls on Friday, on what day will Christmas Day fall that year? Question 2: Simplify (a) 15 x 20 (b) ...