Ăn ở thiện lương, rộng đường phúc đức

Ăn ở thiện lương, rộng đường phúc đức

Người vì thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên quân tử kính trời thì biết mệnh và tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính là tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả ...

Phú quý rốt cuộc có đúng là do Trời định?

Phú quý rốt cuộc có đúng là do Trời định?

Người xưa có câu: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên", nghĩa là sinh tử của người là do vận mệnh quyết định, phú quý là do Trời định. Trong cuốn “Hội Xương Giải Di" thời nhà Đường có ghi chép lại câu chuyện ...

Kết thúc

Không còn trang để tải