Dòng sông quê mẹ xa rồi
Ơi thuyền nào sẽ đưa tôi về nguồn
Từ đi biển động bão tuôn
Nước mưa nước mắt rơi buồn trường giang

Dòng sông quê mẹ xa rồi, ơi thuyền nào sẽ đưa tôi về nguồn (Ảnh: pxhere.com)

Khóc hời biệt khúc sang ngang
Hò xừ xê líu bên đàn tơ vương
Bến đời tan hợp vô thường
Sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu

Bến đời tan hợp vô thường, sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu (Ảnh: 500px.com)

Trông vời con nước biển dâu
Chân trời cố quận dãi dầu phong ba
Thuyền ra cửa biển trăng tà
Chiều buông quê mẹ lệ nhòa dòng sông

Mặc Nhiên