Cơ sở lập pháp của các quốc gia được dựa trên những giá trị đạo đức phổ quát của xã hội về đúng sai, thiện ác. Cảnh sát là người phụng sự cho sứ mệnh bảo vệ pháp luật để xã hội được bình an. Nếu hiểu được điều cốt lõi đó, họ đều có thể hành xử đúng trong mọi tình huống rất phức tạp.  Câu chuyện cảm động dưới đây đã minh chứng cho điều này.

On the very first day of being policeman, Officer Che Milton received the first call of his shift about the shoplifter at a Family Dollar store in Atlanta. He immediately rushed there. Inside the store, he met a sobbing 12-year-old Heaven. The little girl was crying, bawling in fact, tears everywhere. He could tell that she was upset for being caught stealing. This girl had stolen two pair of shoes. He interrogated her as he was trained at school. The little girl didn’t talk much, the only answer he could get was: “My family too poor, and cannot buy shoes.”

Vào ngày đầu tiên làm cảnh sát, sĩ quan Che Milton nhận được cuộc điện thoại đầu tiên trong ca làm việc của mình từ một người bán hàng tại quầy hàng Family Dolar ở Atlanta. Anh lập tức tới đó. Trong cửa hàng, anh gặp một cô bé 12 tuổi đang thổn thức. Cô bé đang khóc, thật ra là đang kêu cứu, nước mắt giàn giụa. Anh cho rằng cô bé đang buồn do bị bắt tội trộm cắp. Cô bé đã lấy trộm hai đôi giày. Anh tra hỏi cô bé như được đào tạo ở trường. Cô bé không nói nhiều, câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là: “Nhà cháu quá nghèo, không có tiền mua được giày”.

Ảnh: wsbtv.com

But the young policeman didn’t blame the little thief, he showed that he cared about her and sympathized with her situation. This moved the girl deeply, she said while crying “because my family can’t afford clothes and shoes for my brothers and sisters, these two pairs of shoes are not for me, but for my 5 year old sister”. “Where is your house, I will take you home”.

Nhưng vị cảnh sát đã không kết tội người trộm nhỏ tuổi này, anh thể hiện sự quan tâm tới cô bé và thông cảm với hoàn cảnh của em. Việc này đã khiến em cảm động sâu sắc, em nói trong nước mắt: “Vì nhà cháu không đủ tiền để mua quần áo và giày cho các anh em cháu, hai đôi giày này không phải cho cháu, mà là cho đứa em gái 5 tuổi của cháu”. “Nhà cháu ở đâu, chú sẽ đưa cháu về nhà”.

When they reach the little girl’s home, he was surprised, because inside almost bare except for an old damaged sofa,the house was in a very poor condition, there really were almost no furniture. Moreover, the family had five little children. The mom was carrying the smallest baby. Seeing the situation, the policeman quickly informed the social service. That night, he bought four big pizzas to visit and courage the family.

Khi họ tới nhà cô bé, anh đã rất ngạc nhiên, bởi trong nhà hầu như chẳng có gì ngoài chiếc ghế sofa rách, ngôi nhà ở trong tình trạng rất thảm hại, hầu như không có đồ đạc gì. Hơn nữa, gia đình còn có 5 đứa trẻ con. Bà mẹ đang bế đứa bé nhất. Thấy vậy, vị cảnh sát nhanh chóng thông báo cho dịch vụ xã hội. Tối hôm đó, anh đã mua bốn chiếc bánh pizza lớn tới thăm và động viên gia đình cô bé.

Some days later, when his boss got to know what he had done, he called to ask the young policeman about the case. He worried that he had got into trouble. Instead he was named the best police officer of the month. The story seemed to end there, but when the Atlanta police heard of the “thief”, they shared the story on Facebook, and urge city’s residents to donate the furniture, clothes, anything they could do for the “thief’s family”. Not long after, because of the help from the police and the city’s residents, the little girl’s family started a better life. “ We don’t have to worry about the basic expenses anymore. My little girl has learned a positive lesson from all of this. The policeman’s kind action also inspired her to volunteer and donate items to other needy families.”

Mấy ngày sau, sếp anh biết chuyện, ông gọi người cảnh sát trẻ để hỏi về trường hợp này. Anh lo lắng mình sẽ gặp rắc rối. Nhưng thay vào đó anh đã được vinh danh là người cảnh sát xuất sắc nhất của tháng. Câu chuyện tưởng chừng dừng tại đây, nhưng khi cảnh sát Atlanta biết câu chuyện về “tên trộm”, họ đã chia sẻ câu chuyện này trên Facebook, và kêu gọi người dân thành phố quyên góp đồ đạc, quần áo và bất kỳ thứ gì cho “gia đình tên trộm”. Không lâu sau, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và người dân, gia đình cô bé đã có một cuộc sống tốt hơn. “Chúng tôi đã không còn phải lo về những chi phí thiết yếu nữa. Con gái của tôi đã học được một bài học rất tích cực từ tất cả chuyện này. Hành động tốt bụng của người cảnh sát cũng đã truyền cảm hứng tới cô bé tình nguyện quyên góp đồ đạc cho những gia đình khác đang cần giúp đỡ.”

Ảnh: CNN

In an interview with a local newspaper, Milton said he didn’t want the young girl to carry a strike against her. “We all make mistakes, children and adults alike. My duty here is to help protect and serve. And that is what I continue to do,” he said.

Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo địa phương, Milton nói anh không muốn cô bé phải chịu đựng sự trừng phạt nào. “Chúng ta đều có thể phạm sai lầm, dù là trẻ con hay người lớn. Nhiệm vụ của tôi ở đây là bảo vệ và phụng sự. Và đó là những điều tôi sẽ tiếp tục làm”.

Helping one person might not help change the whole world, but it can change the whole world for one person.

Giúp đỡ một người có thể chẳng thể thay đổi được cả thế giới, nhưng nó có thể thay đổi thế giới của một người.

videoinfo__video3.dkn.tv||40125c00f__

Ad will display in 09 seconds

Theo The BL
Thiên Cầm (biên dịch)

Xem thêm: