Tương truyền, vào thời mạt Pháp, nhân loại trở nên bại hoại, con người quên đi giáo huấn của Thần, Phật, gây tội ác khắp nơi. Khi ấy đại kiếp nạn sẽ xảy ra. Nhưng trước khi kiếp nạn đến, Đức Chuyển Luân Thánh Vương, hay Đức Phật Chủ, sẽ đến thế gian, cứu độ những người còn có đạo đức tốt. Đây là cơ duyên duy nhất trong nghìn vạn năm để được ngài cứu độ. 

Vào mấy nghìn năm trước
Chúa đã đến thế gian
Để đặt định văn hóa
Cho Đại Pháp truyền ban

Rồi Phật Chủ hạ thế
Khai sáng Pháp toàn năng
Cơ duyên này duy nhất
Trong nghìn nghìn vạn năm

Ảnh: dongtuyen.com

Buồn vui trải bao kiếp
Cũng đợi đến ngày này
Chân – Thiện – Nhẫn cùng viết
Chói sáng chín tầng mây

Hy vọng

Bài hát hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||a3d00e646__