Đây là dạng bài tập phổ thông và không thể thiếu trong quá trình học. Cùng kiểm tra lại khả năng nắm vững các thì động từ qua bài tập dưới đây nhé!

Chia động từ trong câu chuyện ngụ ngôn sau.

The Ant and the Grasshopper

On one fine summer’s day in a field a Grasshopper (hope) about in a musical mood. An ant (pass) by bearing along with great toil an ear of corn and (take) to the nest. The grasshopper (invite) the ant (sit) for a chat with him. But the ant (refuse) saying that “I (store) up food for winter”. “Why don’t you do the same?” asked the ant to the grasshopper. “Pooh! Why bother about winter?” (say) the Grasshopper; we (get) enough food at present.” But the Ant went on its way and (continue) its toil. Finally, when winter (come), the Grasshopper found itself dying of hunger, while it (see) the ants distributing corn and grain from their storage.
Then the Grasshopper (understand) that…It is best (prepare) for the days of necessity.

Đáp án:

hope => was hopping (miêu tả hành động đang diễn ra tại thời điểm trong quá khứ)

pass => passed (kể lại hành động diễn ra ở quá khứ)

take => taking (hành động đang diễn ra tại thời điểm nói trong quá khứ, cấu trúc song song với bearing)

invite => invited (kể lại hành động ở quá khứ)

sit => to sit (cấu trúc invite sb to V: mời ai làm gì)

refuse => refused ( kể lại hành động ở quá khứ)

store => am storing (hành động đang diễn ra tại thời điểm nói)

say => said (trần thuật lại câu chuyện quá khứ)

get => have got (thì hiện tại hoàn thành, nhấn mạnh tới việc hiện tại chưa có đủ thức ăn)

continue, come, understand => continued, came, understood (kể câu chuyện diễn ra ở quá khứ)

prepare => to prepare (cấu trúc be the best to V: tốt nhất làm gì)

Thuần Thanh