Phất tay rũ bỏ vô thường
Cõi trần hư ảo khói sương mịt mờ
Chén trà đưa thoảng câu thơ
Nhân sinh như mộng bao giờ tỉnh đây?

Ảnh: Khai Mở

Hữu duyên có một kiếp này
Kìa xem cây cải gió bay về trời(*)
Nhắn ai Phật Pháp truyền rồi
Hướng Chân-Thiện-Nhẫn quy hồi Cố Hương

Danh lợi tình luống vấn vương
Loanh quanh đó chỉ vô thường mà thôi…

videoinfo__video3.dkn.tv||a3d00e646__

Ghi chú:

(*) Ca dao xưa có câu: “Gió đưa cây cải về trời/Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.