Mây Trắng hồn ai viễn xứ 
Nào hay thăm thẳm cuộn đời ly hương
Chén quan hà trót vấn vương
Nửa chìm đất mẹ nửa nương đất người

Mây Trắng hồn ai viễn xứ, nào hay thăm thẳm cuộn đời ly hương (Ảnh: monozy.net)

Sóng xưa từng lớp đầy vơi
Triền sông mãi đứng chưa ngơi tấc lòng
Xuân qua phố thị chờ mong
Mơ hồ người bước qua dòng hư không

Xuân qua phố thị chờ mong, mơ hồ người bước qua dòng hư không (Ảnh: pistonclasico.com)

Âm hao vỡ nát mênh mông
Để nghe thác vọng một lần qua tim
Thênh thang khúc hát ai tìm
Lặng hồn cảm ngộ đắm chìm hoài hương …

Bạch Vân