Bao người khát khao tình
Chìm trong kiếp vô minh
Yêu, hận không thoát nổi
Lấy dây tự trói mình.

Bao người truy cầu danh
Coi khinh nghĩa tốt lành
Trèo lên nhau mà tiến
Cuối đời hận trời xanh.

Bao người khát khao tình, chìm trong kiếp vô minh (Nguồn ảnh: pikby.com)

Bao người tìm kiếm lợi
Hại người, ích bản thân
Anh em còn không nhận
Tâm độc ác muôn phần.

Bể khổ “danh, lợi, tình”
Thế nhân bơi mải miết,
Tạo tội nghiệp bao nhiêu
Trong mê, không được biết.

Tạo tội nghiệp bao nhiêu, trong mê, không được biết. (Nguồn ảnh: huaban.com)

Người tu tâm buông hết
Mọi danh, lợi, sắc, tình,
Tìm ánh dương chân lý
Nơi cao ấy lung linh.

Ân Thi