Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Một người con gái xinh đẹp, tài năng, cũng là vương của một nữ quốc đã đem lòng say mê trước tướng mạo và đức độ của Đường Tăng. Người tu luyện đã vượt qua điều ấy như thế nào để vững bước trên con đường đi tìm chân kinh?

Lust is a great temptation that every true cultivator has to overcome. Tang Xuanzang was not a ordinary man, he was a true cultivator. This temptation was very delicate with the image of a majestic but charming, powerful but pure and honestly queen so that Tang Xuanzang has been moved his heart. But with strong will and righteous thoughts, he overcame this temptation excellently.

Sắc dục là một quan ải rất lớn mà người tu luyện chân chính nào cũng phải vượt qua. Với Đường Tăng không phải là người phàm tục, ông là người tu luyện chân chính, vì vậy quan sắc dục tới với ông cũng không hề tầm thường mà rất tinh tế với hình ảnh một vị nữ vương uy nghi mà duyên dáng, quyền lực mà chân thành trong sáng tới nỗi Đường Tăng cũng phải động tâm. Nhưng với ý chí kiên cường và chính niệm, ông đã xuất sắc vượt qua quan ải này.

  • Temptation: sự cám dỗ
  • To be moved the heartđộng tâm
Đường Tăng có chút động tâm nhưng cuối cùng cũng vượt qua quan ải này (Ảnh: eva.vn)

During the process of cultivation, everyone will encounter trials and tribulations. The damage from lust is very serious and it can erode the will of cultivators. There is difference between “lust”‘ and “desire.” Normally the lust issue does not exist between husband and wife. 

Trong quá trình tu luyện, người tu luyện đều phải đương đầu với các thử thách và sự khổ não. Sự phá hoại của sắc dục là rất nghiêm trọng và nó có thể ăn mòn ý chí của những người tu luyện. Có sự khác nhau giữa “sắc” và “dục”. Thông người vấn đề về sắc không tồn tại giữa vợ chồng.

  • Lust: sắc, sự ham muốn về giới tính
  • Desire: dục vọng, sự ham muốn nói chung

When Tang Xuanzang escaped from the Women’s Kingdom, he was captured by the Scorpion Demon. Sun Wukong was also stung by the Scorpion Demon.This illustrates the fact that lust is beautiful and gentle from the surface, but it is really as poisonous as a scorpion.

Khi Tam Tạng thoát khỏi Nữ Nhi Quốc, ông bị yêu tinh Bọ Cạp bắt. Tôn Ngộ Không cũng bị yêu tinh Bọ Cạp đốt. Điều này ngụ ý rằng thật sự sắc dục chỉ đẹp đẽ và dịu dàng ở bề ngoài, nhưng nó thật sự độc như một con bọ cạp.

Sắc dục chỉ là vẻ bên ngoài, nó có thể hủy diệt ý chí tu luyện (Ảnh: 24h.com.vn)

To overcome the lust problem, a cultivator must first have guiding thoughts. If a cultivator can maintain his righteous thoughts, the lust problem will be resolved. Sometimes, the Master or other immortals will also lend a helping hand.

  • Maintain righteous thoughts: bảo trì những tư tưởng chân chính

Để vượt qua sắc quan, một người tu luyện trước hết phải có tư tưởng dẫn đường. Nếu một người tu hành có thể bảo trì chính niệm, vấn đề về sắc sẽ được giải quyết. Đôi khi, Sư phụ hoặc Thần linh cũng sẽ giúp một tay.

Thiên Cầm (Tổng hợp)