Hàng cây ngã bóng rủ chim về.
Thấu nghĩa sinh thành, rảo bước quê…
Kẽo kẹt lưng cong bày khắp ngõ,
Đong đưa gối mỏi thấm trăm bề.

Hàng cây ngã bóng rủ chim về.Thấu nghĩa sinh thành, rảo bước quê… (Ảnh: petruskyaus.net)

Vô tri mộ đá nghe sâu thẳm,
Lặng lẽ âm dương chạnh tái tê.
Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp,
Mây chiều buông xuống lạnh sơn khê.

Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp, mây chiều buông xuống lạnh sơn khê. (Ảnh: vantho.net)

Minh Đạo