Thiên Nhiên cứ đứng,
Ta nhìn đến say,
Thế gian hối hả,
Trái đất vẫn quay…

bo ngo 1

Ngân Hà cuộn xiết,
Sao trôi đầy trời.
Mẹ con Mặt trời,
Cười giữa dòng trôi.

bo ngo 2

Bao giờ trở lại,
Trái Đất nguyên lành?
Những chú sóc nhỏ,
Bay vào vòm xanh?

bo ngo 3

Cho ta bỡ ngỡ,
Tím ai trên cành?

bo ngo 4

La Vinh