Ác nhân chỉ nghĩ điều nông cạn
Lưỡi độc tay sắt cùng xuất trận.
Một kiếp hồng trần thôi đã tận
Tàn tro khói bụi kiếp lụi tàn

Một kiếp hồng trần thôi đã tận, tàn tro khói bụi trời kiếp lụi tàn (Ảnh: huaban.com)

Mưa gió liên miên trời đất tối,
Ý chí vững vàng tâm kiên định,
Sấm dữ vang rền chấn thiên nộ,
Bao nhiêu ân oán cảnh biến thiên.

Mưa gió liên miên khó lay chuyển, ý chí vững vàng tâm kiên định (Ảnh: Pinterest)

Hạ Ước