Fate và Destiny đều nói về số phận, tương lai của một người nhưng lại có một chút khác biệt trong sắc thái biểu cảm. Nếu nắm bắt được điều này, bạn sẽ biết cách dùng chúng một cách chuẩn xác nhất.

– Fate được coi là ấn định của Thần, khó thay đổi còn destiny thì có thể bị tác động bởi con người, được thấy trong nhiều khái niệm mang tính nhân văn hơn như predestination (duyên tiền định).

Ví dụ:

The fate of the red demon is death, but the destiny of people who have been stamped by it can be changed – it belongs to their choice.

Số phận của con quỷ đỏ được ấn định là phải chết, nhưng vận mệnh của những người bị nó đóng dấu có thể thay đổi – điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của họ.

– Fate được dùng trong các trường hợp mang tính bi quan còn destiny mang tính lạc quan hơn và sẵn sàng chấp nhận cơ hội để cải thiện. Destiny cũng được dùng để chỉ những sự kiện mang tính chất trọng đại, to lớn xảy ra trong cuộc đời.

Ví dụ:

It turned out that life imprisonment was his fate.

Hóa ra án tù chung thân là số phận của anh ta.

It was their destiny to be together forever.

Định mệnh của họ là ở bên nhau mãi mãi.

Thuần Thanh biên tập

Xem thêm