Sự thật là cả “you and me” và “you and I” đều đúng về mặt ngữ pháp. Việc chọn dùng cụm từ nào phụ thuộc vào điều mà bạn muốn nói.

– Nếu “You and I” là chủ thể thực hiện hành động thì nó sẽ đóng vai trò là đại từ nhân xưng chủ ngữ (subject pronoun), nên chúng ta sẽ dùng “you and I”.

Ví dụ:

You and I are best friends.

Bạn và mình là bạn thân của nhau.

You and I are supposed to work together.

Bạn và tôi được cho là làm việc cùng nhau.

You and I crossed the finish line at the same time.

Bạn và tôi cán đích cùng một lúc.

– Nếu “you and I” là đối tượng tiếp nhận hành động thì nó sẽ đóng vai trò là đại từ nhân xưng tân ngữ (object pronoun), nên chúng ta sẽ dùng “you and me”.

Ví dụ:

The teacher picked you and me as study partners.

Giáo viên đã chọn bạn và tôi làm đôi bạn cùng tiến.

My parents will give you and me a ride to school today.

Hôm nay ba mẹ sẽ đưa em và chị tới trường.

John promised to take you and me to Disneyland.

John đã hứa là sẽ đưa bạn và mình tới Disneyland chơi.

Ảnh: tin365.vn

Nếu bạn vẫn cảm thấy chưa rõ thì dưới đây là hai cách dễ dàng hơn để phân biệt:

– Dựa vào giới từ:

Giới từ rất hữu dụng để phân biệt: at, for, with, by, to, from, between, beside, against, on, in,… + me (or him, her, us, them)

Ví dụ:

Mom baked these cookies for you and me.

Mẹ nướng bánh quy cho bạn và mình.

Let’s keep this secret between you and me.

Hãy giữ kín bí mật này giữa bạn và mình thôi nhé.

– Dùng phương pháp gạch bớt từ:

Gạch bỏ những từ đứng trước “I” hay “me”. Ví dụ:

Jane laughed at you and I. => Jane laughed at I. (wrong)

Như vậy, trong câu này nên phải là: Jane laughed at you and me.

You and me will watch Iron Man 4 on IMAX. => Me will watch Iron Man 4 on IMAX. (wrong)

Như vậy trong câu này nên phải là: You and I will watch Iron Man 4 on IMAX.

Theo Medium.com
Ngọc Thuần biên dịch

Từ Khóa: