Dưới đây là 10 câu hỏi kiểm tra trình độ ngữ pháp dành cho học sinh 11 tuổi vào khoảng thời 1950 tại Anh. 

Question 1: If December 1 falls on Friday, on what day will Christmas Day fall that year?

Question 2: Simplify

(a) 15 x 20

(b) 1/2 + 1/3

(c) 0.75 x 3

Question 3: How many seconds are there between 11.53 am and 12.18 pm the same day?

Question 4: A man bought 500 lettuce plants and after planting 12 rows with the same number in each, he had 32 left over. How many were in each row?

Question 5: There is something wrong with each of the sentences below. Write them as you think they should be written.

(a) The chair was by the window on which he stood.

(b) I’d rather an apple than a pear.

(c) The strongest of the twins was the shortest.

(d) It is difficult to divide one small apple between six people.

(e) I asked him whether his name was William.

Question 6: Give the feminine of each of the following.

(a) Brother

(b) Nephew

(c) Monk

(d) Wizard

(e) Gander

(f) Merman

(g) Waiter

(h) Hero

(i) Fox

(j) Cousin

Question 7: Give sentences of your own to express the meaning of five of the following

(a) John had jumped out of the frying pan into the fire.

(b) He was caught red-handed.

(c) It is best to make hay while the sun shines.

(d) His bark is worse than his bite.

(e) The boy is never stumped for an answer.

(f) His excuse would not hold water.

Question 8: Add a prefix to each of the following to make its meaning the opposite of what it is now: regular, capable, sense, legal, concerned.

Question 9: Substitute one word for each of the phrases underlined in the following sentences

(a) The victorious kind rode in triumph through the town.

(b) The letter is so badly written that it cannot be read.

(c) The boy has always been very fond of hard work.

(d) The burglar entered the room making no noise.

(e) The prisoner was declared free from guilt.

(f) I am glad the children are enjoying good health.

(g) The girl’s work is getting better every day.

(h) As night fell, the noise and bustle of the city grew less and less.

(i) Tommy was an attractive little boy, but very full of mischief.

(j) His large collection of books was his most treasured collection.

Question 10: Write what you know about any five of the following (not more than four lines on each)

• Lewis Carroll

• Shylock

• Sherlock Holmes

• Scrooge

• Peter Pan

• Hiawatha

Đáp án:

Câu 1: Nếu ngày 1/12 rơi vào thứ sáu thì ngày Giáng sinh năm ấy rơi vào hôm nào?

Đáp án: Monday (thứ hai)

Câu 2: Đơn giản hóa – có nghĩa “thực hiện phép tính”

Đáp án:

(a) 300

(b) 5/6

(c) 2.25

Câu 3: Có bao nhiêu giây từ khoảng 11h53 đến 12h18 trong một ngày?

Đáp án: 1,500

Câu 4: Một người đàn ông mua 500 cây rau diếp và sau khi trồng thành 12 hàng với số lượng cây bằng nhau ở mỗi hàng, ông ấy còn dư ra 32 cây. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây?

Đáp án: 39

Câu 5: Mỗi câu dưới đây đều có lỗi. Viết lại theo cách mà em cho là đúng.

Đáp án:

(a) The chair on which he stood was by the window.

(b) I’d rather have/eat an apple than a pear.

(c) The shortest of the twins was the strongest.

(d) It is difficult to share one small apple between six people.

(e) I asked him if his name was William.

Câu 6: Viết ra danh từ giống cái của các từ sau.

Đáp án:

(a) Sister

(b) Niece

(c) Nun

(d) Witch

(e) Goose

(f) Mermaid

(g) Waitress

(h) Heroine

(i) Vixen

(j) Cousin

Câu 7: Chọn 5 trong 6 câu sau và diễn giải lại theo cách bạn hiểu.

Đáp án:

Cách diễn giải có thể mang tính chủ quan nhưng nghĩa của câu phải đảm bảo rõ ràng.

(a) John went from one bad situation to an even worse one.

(b) He was caught committing a crime.

(c) Make use of favourable conditions.

(d) He sounds worse than he is.

(e) The boy always has an answer.

(f) His excuse wouldn’t stand up to inspection

Câu 8: Thêm tiền tố cho những từ sau để được từ trái nghĩa.

Đáp án:

irregular, incapable, nonsense, illegal, unconcerned.

Câu 9: Thay thế các cụm từ được gạch chân ở mỗi câu sau với một từ.

Đáp án:

(a) Victors/winners

(b) Illegible

(c) Conscientious

(d) Silently

(e) Innocent

(f) Healthy

(g) Improving

(h) Diminished

Câu 10: Viết những điều mà bạn biết về 5 trong 6 lựa chọn dưới đây, không quá 4 dòng cho mỗi trường hợp.

Đáp án: Có nhiều đáp án đúng, những điều sau đây là hiển nhiên nhất

• Lewis Carroll: English writer. Alice’s Adventures in Wonderland.

• Shylock: Famous Jewish character created by Shakespeare.

• Sherlock Holmes: Fictional detective created by author Sir Arthur Conan Doyle.

• Scrooge: Charles Dickens’ stingy character from A Christmas Carol.

• Hiawatha: The Song of Hiawatha is a poem by Henry Longfellow. Hiawatha was a Native American.

Theo Vndoc

Từ Khóa: