Thần đến nhân gian dưới thân người
Truyền ban Đại Pháp khắp nơi nơi
Cứu độ chúng sinh thời kiếp tận
Hướng đến tương lai đẹp ngời ngời

Thế nhân mê đắm trong ảo vọng
Vừa nghe tu luyện phá ra cười
Tin lời lừa dối còn phỉ báng
Thiện ác khó phân được rạch ròi

Gặp khi khổ nạn lại cầu xin
Khấn Thần vái Phật cứu độ mình
Bình an giải nạn tiêu trừ nghiệp
Lại chất nghiệp thêm bởi vô minh

(Ảnh: Vạn Cổ Kỳ Thư – Chuyển Pháp Luân).

Thần đã đến rồi … giữa nhân gian
Từ bi cứu độ thoát nguy nan
Bạn hãy thành tâm mình khấn niệm
Chín chữ thần kỳ bảo bình an:

“PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO
CHÂN THIỆN NHẪN HẢO”

(Ảnh: Tân Sinh Net)

Clip hay: Trong dịch bệnh đi tìm phương cách, nhiều người muốn hiểu hơn về Pháp Luân Công?

videoinfo__video3.dkn.tv||3ef3db99f__