Nhân quả trên đời đều có gốc 
Họa phúc không sai dẫu một ly
Đấu tranh, giả ác, bất nghì
Đến thời hiện báo biết thì tránh đâu?

Chẳng quản chuyện trước sau, sau trước
Không phân bì thua được, được thua
Lê dân bách tính quan vua
Hỏi ai lèo lái được qua luật Trời?

Thần bảo hộ những người có đức
Họa gần phường vô phúc hại nhân
Thảy đều xét một chữ Tâm
Xưa nay quy luật xoay vần há sai?

Chớ đổ tại 'tai bay vạ gió' (*)
Việc thế gian đều có nguồn cơn
Có câu nhân quả hữu tồn
Đúng-sai, thiện-ác, dại-khôn ở người

Phật gia giảng vào thời mạt Pháp
Chuyện tranh đua giả ác tránh xa
Bệnh kia khởi tự mầm tà
Biết Chân-Thiện-Nhẫn mới là bình an...

Tác giả: [Vdcs]

Ghi chú:
(*) Thành ngữ.

Clip ý nghĩa: Ca khúc: Thiên sử huy hoàng | Dậy đi thôi cổng trời đã mở

videoinfo__video3.dkn.tv||942b6abab__