Biết rằng đời là bể khổ
Oán than nhọc sức ích gì
Một lòng thành tâm hướng thiện
Phật quang chiếu rọi từ bi.

Biết rằng đời là bể khổ, oán than nhọc sức ích gì… (Nguồn ảnh: Pinterest)

Buông dao đồ tể để tu Phật
Phóng sanh hình thức xá chi
Nghe rằng: đang truyền thiên Pháp
Thực tu đắc Đạo quay về

Nghe rằng: đang truyền thiên Pháp, thực tu đắc Đạo quay về (Nguồn ảnh: Pinterest)

Kim Thoa