Thương mẹ bao nhiêu cho vừa
Mẹ nằm đấy đã bốn mùa trôi qua
Mẹ như đứa trẻ lên ba
Bi bô cười nói thật là hồn nhiên.

Show Thần Vận mở mẹ xem
Mẹ hỏi có phải Thần Tiên trên Trời?
Mẹ xem xem mãi không thôi
Thần thái của mẹ đẹp tươi lạ thường.

Mẹ nằm trả nghiệp hậu thiên(*)
Mẹ nằm trả nghiệp tổ tiên truyền thừa
Thương mẹ bao nhiêu cho vừa
Sinh mệnh tam giới sao mà khổ thay

Đừng ai mong trở lại đây
Đề cao tầng thứ (**) mà quay về Trời
Phật Chủ đã hạ thế rồi
Ai xuất Phật tính thì Người độ cho.

Phật Chủ tiết lộ thiên cơ:
Người từ đâu đến, bây giờ về đâu
Đại đào thải sắp bắt đầu
Nhân loại bại hoại từ lâu lắm rồi.

Thần Phật tạo ra loài người
Phải đâu từ khỉ như lời quỷ ma
Những ai trót đã quy tà
Thì mau quy chính mới là người khôn.

Cả mừng mẹ thuộc Chân ngôn
Ngày ngày nhẩm niệm chẳng quên chữ nào
Cầu mong Phật Chủ trên cao
An bài cho mẹ bước vào đường tu!

Khởi 14.02.2024 – Hoàn thành 19.02.2024
Đoàn Thị Lam Luyến

Chú thích của người biên tập, chỉ để tham khảo:

(*) Hậu thiên: chỉ các yếu tố có sau, đã có biến hoá so với cái ban đầu. Phân biệt với “tiên thiên” là cái ban đầu, khởi nguyên, tự tính sẵn có. Theo thuyết Pháp của Phật gia, bản tính tiên thiên của con người là Thiện. Nhưng thân trong cõi hồng trần, con người trong vô tri mà làm ác, tạo nghiệp, nên phải chịu khổ để bồi thường.

(**) Tầng thứ: có thể hiểu là tầng thứ cảnh giới tâm tính, cũng có thể hiểu là tầng thứ không gian trong vũ trụ. Phật gia giảng rằng con người có thể thông qua tu luyện mà đề cao tầng thứ, đến một cảnh giới tốt đẹp hơn, trở về thế giới thiên quốc.