Trong năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện đội ngũ biên chế công chức, viên chức người lao động của cả nước đang thừa 57.175 người.

Con số thống kê trên được Kiểm toán Nhà nước công bố tại hội nghị tổng kết năm 2017 diễn ra ngày 15/1, trong đó cho biết cơ quan này đã triển khai 257 cuộc kiểm toán trong năm qua, xét duyệt 273/282 báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước
Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VnEconomy)

Tổng hợp kết quả đến ngày 4/1/2018, Kiểm toán Nhà nước đã xử lý tài chính 43.660 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 32.609 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng, tăng 12,5% so với con số 38.776 tỷ đồng của năm 2016.

Cơ quan này đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí, trong đó có những kiến nghị nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong việc quản lý đất đai, cơ chế quản lý thực hiện các dự án BT và BOT và việc đầu tư không hiệu quả tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa 6 doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị tăng thêm vốn nhà nước thêm 8.688 tỷ đồng, xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 504,5 tỷ đồng.

Trong năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 2 vụ việc và đang chỉ đạo củng cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cung cấp 12 bộ hồ sơ để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra và tố tụng.

Với số cán bộ, công chức thừa ra, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý.

Theo kế hoạch, trong năm 2018 Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại 33 tập đoàn, tổng công ty.

Vũ Thường (th)