Ngày nay, chúng ta có 7 châu lục trên Trái đất được bao quanh bởi 5 đại dương. Chúng được gọi như thế nào trong tiếng Anh?

1. Tên gọi của 7 châu lục

Asia  – /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á

Europe – /ˈjʊr.əp/: Châu Âu

North America – /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/: Bắc Mỹ

South America – /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/: Nam Mỹ

Africa – /ˈæf.rɪ.kə/: Châu Phi

Antarctica – /ænˈtɑːrk.tɪk/: Nam Cực

Australia – /ɑːˈstreɪl.jə/: Châu Đại Dương

2. Tên gọi 5 đại đương

Arctic Ocean – /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/: Bắc Băng Dương

Pacific Ocean – /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Thái Bình Dương

Atlantic Ocean – /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Đại Tây Dương

Indian Ocean – /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/: Ấn Độ Dương

Southern Ocean – /ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/: Nam Băng Dương

Ví dụ:

The 2 billion – year old nuclear reactor was found in Africa, which has shocked the world.

Lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm tuổi được tìm thấy ở Châu Phi đã gây trấn động thế giới.

Arctic is the coldest place in the world.

Bắc Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới.

Thuần Thanh