Laptop /læp tɔp/ máy tính xách tay

desktop /desk tɔp/ máy tính bàn

tablet /’tæblit/ máy tính bảng

PC (personal computer) /’pə:snl kəm’pju:tə/ máy tính cá nhân

Screen /skri:n/ màn hình

Keyboard /’ki:bɔ:d/ bàn phím

Mouse /maus – mauz/ chuột

Monitor /’mɔnitə/ phần màn hình

Printer /’printə/ máy in

Cable /’keibl/ dây cáp

hard drive /hɑ:d draiv/  ổ cứng

speakers /’spi:kə/ loa

power cable /’pauə ‘keibl/ cáp nguồn

wireless router /’wai lis rutə/ bộ phát mạng không dây

the Internet /ðə in’tə:net/ internet

website /web sait/ trang web

broadband internet /brout bænd in’tə:net / mạng băng thông rộng

ISP (internet service provider) /in’tə:net sə:vis provider/ ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet)

Firewall /’faie wɔ:l/ tưởng lửa

web hosting /web houstiɳ/ dịch vụ thuê máy chủ

wireless internet /’wai lis in’tə:net/  WiFi, mạng không dây

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

Henry Johnston wants a PC with the advantages of both a desktop and a laptop.

Henry Johnston muốn một chiếc máy tính cá nhân có ưu điểm của cả một chiếc máy để bàn và một máy tính xách tay.

The wireless router is arguably the most important piece of computer equipment in your home (and even when traveling), since it connects the rest of your gadgets to one another and the Internet.

Bộ phát mạng không dây được cho là phần quan trọng nhất của thiết bị máy tính trong nhà bạn (và thậm chí cả khi đi du lịch), vì nó kết nối những tiện ích còn lại của bạn với nhau và với mạng internet.

Firewall systems prevent unauthorized access to or from a private network.

Hệ thống tường lửa ngăn chặn truy cập trái phép vào hoặc từ một mạng riêng biệt.

We have different High Speed & Broadband Internet packages to meet the different needs of our customers.

Chúng tôi có các gói internet tốc độ cao và băng thông rộng khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

I can attach my new digital camera to my computer and download my photos onto my hard drive.

Tôi có thể kết nối chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới của mình vào máy tính và tải hình ảnh xuống ổ cứng của mình.

Thu Hiền