Trung Quốc cổ đại không có khái niệm quốc gia như ngày nay. Lịch sử Trung Quốc đều nói về các triều đại chứ không phải lịch sử của quốc gia.

Mặc dù vẫn có các nước chư hầu, nhưng họ đều tin rằng “Phổ thiên chi hạ, mạc vương phi thổ” (dưới gầm trời này, không nơi nào không phải đất của nhà vua). Thiên tử hoặc đế quốc trung tâm trông coi bốn biển, quân lâm thiên hạ. Các nước chư hầu hoặc các dân tộc thiểu số xung quanh phải có sự sắc phong của thiên tử, và phải cống nạp cho thiên tử. Do đó, nhắc tới lịch sử của Trung Quốc cũng là nhắc tới các triều đại.

Triều đại nhà Hạ là vương triều đầu tiên của Trung Quốc, ước tính được thành lập vào 4.000 năm trước, còn triều đại nhà Thanh (1644-1911 SCN) là vương triều cuối cùng. Kể từ thời nhà Tần vào năm 200 TCN, các triều đại thống nhất như Tần, Hán, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh đã có ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử của Trung Quốc và của thế giới, đồng thời đã lưu lại bản sắc văn hóa riêng.

1. Xia Dynasty: Nhà Hạ

 • 2070 TCN đến 1600 TCN

2. Shang Dynasty: Nhà Thương

 • 1700 TCN đến 1046 TCN

3. Zhou Dynasty: Nhà Chu (Châu)

 • 1046 TCN đến 256 TCN
Ảnh kienthuc.net

4. Qin Dynasty: Nhà Tần

 • 221 TCN đến 206 TCN

5. Han Dynasty: Nhà Hán (Phân Tây Hán – Đông Hán)

 • 206 TCN đến 220 AD

6. Three Kingdoms Period: Tam Quốc (Nguỵ Thục Ngô)

 • 220 AD đến 280 AD

7. Jin Dynasty: Nhà Tấn

 • 266 AD đến 420 AD

8. Sixteen Kingdoms Period: Thập Lục Quốc 

 • 304 AD đến 439 AD

9. Northern and Southern Dynasties: Nam Bắc Triều

 • 420 AD đến 589 AD

10. Sui Dynasty: Nhà Tuỳ 

 • 589 AD đến 618 AD

11. Tang Dynasty: Nhà Đường

 • 618 AD đến 907 AD
Ảnh: vietnamese.cri.cn

12. Five Dynasties and Ten Kingdoms: Ngũ đại Thập Quốc

 • 220 AD đến 280 AD

13. Liao Dynasty: Nhà Liêu

 • 907 AD đến 1125 AD

14. Song Dynasty: Nhà Tống

 • 960 AD đến 1279 AD

15. Western Xia: Nhà Tây Hạ 

 • 1038 AD đến 1227 AD

16. Jin Dynasty: Nhà Kim

 • 1115 AD đến 1234 AD

17. Yuan Dynasty: Nhà Nguyên

 • 1271 AD 1368 AD

18. Ming dynasty: Nhà Minh

 • 1368 AD 1644 AD
Ảnh: soha.vn

19. Qing dynasty: Nhà Thanh

 • 1644 AD đến 1911 AD

Thiện Nhân