new-course_21037494249_o

Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó – cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu. Hôm nay chúng ta cùng luyện tập dạng bài điền giới từ vào ô trống:

1. The top image.
2. The course begins ……….7 January and ends ……10 March.
3. I went to bed ……….midnight and got up ………..6.30 the next morning.
4. We travelled overnight to Paris and arrived ……….5 o’clock …….the morning.
5. Mozart was born in Salzburg ………1756.
6. Are you doing anything special …………….the weekend?
7. I don’t like going up ladders. I’m afraid ………..heights.
8. Linda doesn’t look very well. I’m worried ………….her.
9. Are you still upset ………..what I said to you yesterday?
10. I was delighted ………………the present you gave me.

Please list out your answers.

Đáp án