Bài tập: Câu so sánh

Học tiếng Anh 16/08/17, 15:44

Cùng ôn lại kiến thức về các loại so sánh qua 15 câu trắc nghiệm dưới đây nhé! 1. He is ... than me. A. tall B. taller C. more tall D. more taller 2. Our friends are more ... than ...

Bài tập Reading

Học tiếng Anh 21/11/15, 17:37

5 bài đọc nhỏ sau đây là dạng đề thường thấy trong phần thi Reading của đề thi TOEIC. Các bạn cùng làm để xem đúng bao nhiêu câu nhé! Unit I. On June 7 the company will ...

Chọn đáp án đúng

Học tiếng Anh 13/11/15, 17:19

Các bạn cùng luyện tập bài test nhỏ dưới đây nhằm tăng cường vốn từ vựng và ngữ pháp câu. 1. The publishers suggested that the envelopes be sent to ..... by courier so that ...

Bài tập Phát hiện lỗi sai

Học tiếng Anh 02/11/15, 16:15

Trong mỗi câu dưới đây có một lỗi sai, các bạn chọn câu trả lời theo A, B, C hoặc D: Three colleagues from China, who will be conducting research (A) in this country, needs(B) housing ...

Bài tập chọn đáp án đúng

Học tiếng Anh 05/10/15, 15:28

Dưới đây là hai dạng bài tập thường gặp trong đề thi Toeic, các bạn cùng làm nhé: Bài 1 Bài 2 Đáp án Bài 1: 1.C;  2.C; 3.C; 4.A; 5.B; 6.A Bài 2: 1.c, 2.d, 3.d, 4.b, 5.d, 6.c

End of content

No more pages to load