Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.

10 Ways Darwin got it wrong

10 bằng chứng khẳng định thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm

Unlike other scientific theories, Darwinian evolution touches not only science but also philosophy, morality, social science and even religion. Your worldview will be radically affected by how you answer the following question: Is Darwinian evolution true? So it’s crucial to get it right!

Không giống bất kỳ một học thuyết khoa học nào khác, học thuyết tiến hóa của Darwin không chỉ ảnh hưởng tới khoa học mà còn cả triết học, đạo đức, xã hội học và thậm chí cả tín ngưỡng tôn giáo. Thế giới quan của bạn sẽ bị ảnh hưởng tới tận gốc rễ bởi việc trả lời câu hỏi: Học thuyết tiến hóa của Darwin có đúng không? Vì vậy điều quan trọng là phải tìm ra sự thật.

So here, in brief, are 10 assumptions of Darwin’s theory that have turned out to be wrong. What is the truth in each case, and how can these issues affect your perspective and life?

Dưới đây là tóm tắt 10 giả định trong học thuyết của Darwin mà được chứng minh là sai lầm. Sự thật trong từng trường hợp là gì, và những vấn đề này ảnh hưởng đến quan điểm và cuộc sống của bạn như thế nào?

1. The “warm little pond” theory of Darwin

Học thuyết “chiếc ao nhỏ ấm áp” của Darwin

Charles Darwin once wrote to his good friend Joseph Hooker about the possibility of life arising spontaneously from “some warm little pond”.

Charles Darwin đã có lần viết thư cho một người bạn thân tên là Joseph Hooker về khả năng mà sự sống tự nảy sinh từ “một chiếc ao nhỏ ấm áp nào đó”.

During his day, some scientists still believed in “spontaneous generation”, the idea that life can arise from nonlife —which was Darwin’s hope. Later, the famous French scientist Louis Pasteur decisively refuted the idea, and 150 years of observation and experimentation have confirmed these results.

Trong thời đại của ông, một số nhà khoa học tin tưởng vào “sự phát sinh ngẫu nhiên”, chính là sự sống có thể phát sinh từ phi sự sống – điều mà Darwin kỳ vọng. Sau đó, một nhà khoa học nổi tiếng của Pháp, Louis Pasteur, đã quả quyết bác bỏ ý tưởng này, và 150 năm quan sát và thử nghiệm càng khẳng định điều đó.

It turns out life is supremely more complex than Darwin could have ever imagined.

Thì ra sự sống phức tạp một cách tột cùng, phức tạp hơn những gì mà Darwin có thể hình dung.

Several decades ago, the famous Miller-Urey experiment was supposed to shed light on the origins of life. By running a mixture of gases through heat and electricity, they produced a tarlike substance that formed some amino acids. But we now know that the experiment was rigged, since oxygen, which was excluded, would have ruined the results. And scientists have concluded that oxygen was present when life first appeared.

Cách đây vài chục năm, thí nghiệm Miller – Urey nổi tiếng được cho là đã làm sáng tỏ nguồn gốc của sự sống. Bằng cách chạy một hỗn hợp khí trong nhiệt và điện, họ đã sản xuất ra một vật chất tar-like (chất có thể tạo ra vật chất hữu cơ) mà có thể tạo ra một số loại axit amin. Nhưng giờ chúng ta biết rằng thí nghiệm đó là giả, bởi vì oxy, thứ mà đã bị loại trừ trong hỗn hợp khí, sẽ làm hỏng kết quả thí nghiệm. Các nhà khoa học cũng đã kết luận rằng oxy có mặt từ khi sự sống đầu tiên xuất hiện. 

Even with this rigged experiment, however, there was no assembly of amino acids so as to reach the next level of the building blocks of life — the enormously complex proteins, which themselves must be precisely integrated into sophisticated systems.

Kể cả trong thí nghiệm giả này, không có sự tổ hợp nào của các axit amin đạt đến cấp độ tiếp theo là các khối cấu trúc của sự sống – các protein vô cùng phức tạp, mà tự chúng phải tích hợp một cách chính xác vào trong các hệ thống tinh vi.

While the Miller – Urey experiment yielded the artificial chemical production of some crude organic building blocks, no building came of it. How do you get the loose blocks to form an elegant and functional house — with all the blocks in the right places?

Trong khi thí nghiệm của Miller – Urey đã sản sinh ra một số khối vật chất hữu cơ nhân tạo cơ bản tựa như những viên gạch, tuy nhiên không có tòa nhà nào được tạo ra cả. Làm thế nào mà những vật liệu thô tháo như thế có thể hình thành một tòa nhà tiện nghi và đẹp đẽ được – với tất cả các viên gạch được sắp xếp đúng chỗ?

We are referring, of course, to a living cell, the staggering complexity of which defies any imagination. Indeed, the most primitive cell is far more complex than even the most sophisticated of houses, as pointed out in the next section of this article.

Điều chúng ta đang đề cập đến, dĩ nhiên là một tế bào sống, sự phức tạp đáng kinh ngạc của nó thách thức bất kỳ trí tưởng tượng nào. Thật vậy, tế bào nguyên thủy nhất cũng phức tạp hơn rất nhiều những ngôi nhà tinh xảo nhất, sẽ được chỉ ra trong phần tiếp theo của bài viết này.

When scientists do the math, Darwinism just doesn’t add up to anything probable or possible.

Khi các nhà khoa học tính toán thì học thuyết Darwin dường như là một điều không thể xảy ra.

“A junkyard contains all the bits and pieces of a Boeing 747, dismembered and in disarray. A whirlwind happens to blow through the yard. What is the chance that after its passage a fully assembled 747, ready to fly, will be found standing there? So small as to be negligible, even if a tornado were to blow through enough junkyards to fill the whole Universe”. (The Intelligent Universe, 1983, pp.18-19, emphasis added throughout).

“Một bãi rác chứa tất cả các mảnh ghép của một chiếc Boeing 747, rời rạc và hỗn độn. Một cơn lốc thổi quét qua sân. Cơ hội nào để khi cơn lốc đi qua, thì một chiếc Boeing 747 hoàn thiện, sẵn sàng để bay, sẽ đang đậu ở đó? Thế nên, cơ hội đó nhỏ tới mức không đáng kể, ngay cả khi cơn lốc xoáy cuốn theo tất cả các bãi phế liệu đủ để lấp đầy cả vũ trụ này”. (Vũ trụ thông minh, 1983, trang 18-19, nhấn mạnh hơn để làm rõ ý).

The scientific evidence indicates that life did not and could not somehow arise spontaneously from some warm little pond, as Darwin thought. What we find from the evidence around us and from the fossil record is that, as the law of biogenesis states, life can only arise from life.

Bằng chứng khoa học chỉ ra sự sống đã không và không thể nào tự phát sinh ngẫu nhiên từ một chiếc ao nhỏ ấm áp như Darwin nghĩ. Những gì chúng ta tìm thấy từ các bằng chứng xung quanh chúng ta và từ các hồ sơ hoá thạch cũng như quy luật sinh học cho thấy rằng sự sống chỉ có thể phát sinh từ sự sống.

2. The supposed simplicity of the cell

Giả định sự đơn giản của tế bào

Consider for a moment the simple, humble bacteria. What Charles Darwin saw under a crude microscope looked quite primitive — a rounded glob of matter called “protoplasm” — and he thought it consisted of a few elementary components that could be easily assembled.

Hãy xem xét một chút về loại vi khuẩn đơn giản nhất. Điều mà Charles Darwin thấy dưới kính hiển vi trông có vẻ quá thô sơ – một vật chất tròn tròn được gọi là “chất nguyên sinh” – và ông nghĩ rằng nó bao gồm vài thành phần cơ bản có thể dễ dàng tổ hợp được.

Yet today we know bacteria contain complex molecular machines, each bacterium being more like a sophisticated automobile factory with multiple robotic devices and a complex control center.

Tới ngày nay chúng ta biết được rằng vi khuẩn có chứa những cỗ máy phân tử phức tạp, mỗi một vi khuẩn giống như một nhà máy tự động tinh vi với rất nhiều thiết bị tự động và một trung tâm điều khiển phức tạp.

As molecular biologist Jonathan Wells and mathematician William Dembski point out: “It’s true that eukaryotic cells are the most complicated cells we know. But the simplest life forms we know, the prokaryotic cells (such as bacteria, which lack a nucleus), are themselves immensely complex. Moreover, they are every bit as high-tech as the eukaryotic cells — if eukaryotes are like state-of-the-art laptop computers, then prokaryotes are like state-of-the-art cell phones… There is no evidence whatsoever of earlier, more primitive life forms from which prokaryotes might have evolved”. (How to Be an Intellectually Fulfilled Atheist (or Not), 2008, p.4).

Như nhà sinh học phân tử Jonathan Well và nhà toán học William Dembski chỉ ra rằng: “Sự thực là các tế bào eukaryotic (tế bào có nhân chính thức) là những tế bào phức tạp nhất mà chúng ta biết. Nhưng những dạng sống đơn giản nhất mà chúng ta biết, các tế bào nhân sơ (như vi khuẩn) cũng vô cùng phức tạp. Hơn nữa, chúng cũng có kỹ nghệ cao như các tế bào nhân thực – nếu các tế bào nhân thực giống như một chiếc máy tính xách tay thì những tế bào nhân sơ giống như những chiếc điện thoại di động… Không có bằng chứng nào trước đó chứng tỏ những hình thức sự sống nguyên thuỷ hơn mà từ đó các tế bào nhân sơ đã tiến hoá”. (Làm thế nào để trở thành một người vô thần thực thụ (hoặc không), 2008, trang 4).

So it turns out that cells are far more complex and sophisticated than Darwin could have conceived of. How did mere chance produce this, when even human planning and engineering cannot? In fact, no laboratory has come close to replicating even a single human hair!

Hóa ra các tế bào phức tạp và tinh xảo hơn những gì Darwin có thể nhận thức được. Làm sao có thể có cơ hội ngẫu nhiên tạo ra sự phức tạp này, khi mà thậm chí cả kỹ thuật của con người cũng không thể tạo ra được? Trên thực tế, không có phòng thí nghiệm nào có thể tạo ra dù chỉ một sợi tóc của con người.

Theo ucg.org

Thuần Thanh biên dịch