Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc, nhưng làm sao ta tìm được nó David Steindl-Rast khẳng định chính lòng biết ơn sinh ra hạnh phúc. Hãy sống chậm lại, mở to đôi mắt nhìn ngắm xung quanh, và trên hết là hãy biết ơn tất cả.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

There is something you know about me, something very personal, and there is something I know about every one of you and that’s very central to your concerns. There is something that we know about everyone we meet anywhere in the world, on the street, that is the very mainspring of whatever they do and whatever they put up with, and that is that all of us want to be happy.

Có một điều bạn biết về tôi, một điều rất cá nhân, và có là một điều tôi biết về mỗi người trong các bạn và đó là điều mà các bạn vô cùng quan tâm. Có một điều mà chúng ta biết về tất cả những người mà chúng ta gặp ở mọi nơi trên thế giới, trên các con đường, đó là chính là khởi nguồn của mọi việc mà họ làm và mọi thứ mà họ đang chấp nhận, và đó là tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc.

In this, we are all together. How we imagine our happiness, that differs from one another, but it’s already a lot that we have all in common, that we want to be happy. Now my topic is gratefulness. How is the connection between happiness and gratefulness? Many people would say, well, that’s very easy. When you are happy, you are grateful. But think again. Is it really the happy people that are grateful?

Về mặt này, chúng ta đều giống nhau. Cách chúng ta hình dung về hạnh phúc là khác nhau tùy mỗi người, nhưng có nhiều thứ chúng ta giống nhau là chúng ta đều muốn hạnh phúc. Và chủ đề của tôi là sự biết ơn. Có sự liên hệ nào giữa sự hạnh phúc và sự biết ơn? Nhiều người sẽ nói, vâng, dễ thôi mà. Khi bạn hạnh phúc, bạn biết ơn. Nhưng hãy nghĩ lại. Có thực là người hạnh phúc cảm thấy biết ơn? 

We all know quite a number of people who have everything that it would take to be happy, and they are not happy, because they want something else or they want more of the same. And we all know people who have lots of misfortune, misfortune that we ourselves would not want to have, and they are deeply happy. They radiate happiness. You are surprised. Why? Because they are grateful.

Chúng ta đều biết khá nhiều người hầu như có tất cả những thứ để có được hạnh phúc, nhưng họ không hạnh phúc, vì họ muốn những thứ khác hoặc muốn nhiều thứ đó hơn nữa. Và chúng ta đều biết những người có rất nhiều điều bất hạnh, những bất hạnh mà bản thân chúng ta không bao giờ muốn có, và họ lại hạnh phúc một cách sâu sắc. Nhưng hãy nghĩ lại. Có thực là người hạnh phúc cảm thấy biết ơn? 

So it is not happiness that makes us grateful. It’s gratefulness that makes us happy. If you think it’s happiness that makes you grateful, think again. It’s gratefulness that makes you happy. Now, we can ask, what really do we mean by gratefulness? And how does it work? I appeal to your own experience. We all know from experience how it goes. We experience something that’s valuable to us. Something is given to us that’s valuable to us.

Vậy không phải sự hạnh phúc khiến chúng ta biết ơn. Chính sự biết ơn khiến chúng ta hạnh phúc. Nếu bạn nghĩ sự hạnh phúc khiến bạn biết ơn, hãy nghĩ lại đi. Chính sự biết ơn khiến bạn hạnh phúc. Bây giờ, chúng ta có thể hỏi thực ra chúng ta nói sự biết ơn nghĩa là gì? Và nó diễn ra như thế nào? Xin các bạn hãy nghĩ về trải nghiệm của bản thân. Chúng ta đều biết điều đó từ trải nghiệm của mình. Chúng ta trải qua việc gì đó có ý nghĩa đối với chúng ta.

And it’s really given. These two things have to come together. It has to be something valuable, and it’s a real gift. You haven’t bought it. You haven’t earned it. You haven’t traded it in. You haven’t worked for it. It’s just given to you. And when these two things come together, something that’s really valuable to me and I realize it’s freely given, then gratefulness spontaneously rises in my heart, happiness spontaneously rises in my heart. 

Điều gì đó chúng ta được nhận và hết sức trân quý. Và nó thực sự là một món quà. Hai điều đó phải đi đôi với nhau. Đó phải là điều gì đó thật ý nghĩa và là một món quà thực sự. Bạn không hề mua nó. Bạn không tìm được nó. Bạn không đổi được nó. Bạn không làm để có nó. Đơn giản là nó được trao cho bạn. Và khi hai điều đó đi cùng nhau, điều gì đó thực sự ý nghĩa với tôi và tôi nhận ra nó được trao tặng vô điều kiện, rồi sự biết ơn liên tục ngập tràn trong tim tôi, hạnh phúc liên tục dâng đầy trong tim tôi.

That’s how gratefulness happens. Now the key to all this is that we cannot only experience this once in a while. We cannot only have grateful experiences. We can be people who live gratefully. Grateful living, that is the thing. And how can we live gratefully? By experiencing, by becoming aware that every moment is a given moment, as we say. It’s a gift. You haven’t earned it. You haven’t brought it about in any way.

Đó là cách sự biết ơn diễn ra. Bây giờ, mấu chốt của tất cả chính là chúng ta không thể chỉ thỉnh thoảng mới trải nghiệm điều đó. Chúng ta không thể chỉ trải nghiệm sự biết ơn. Chúng ta có thể là người sống biết ơn. Sống biết ơn chính là mấu chốt. Và làm sao để sống biết ơn? Bằng trải nghiệm, bằng nhận thức rằng mỗi khoảnh khắc là một món quà, như ta đã nói. Đó là một món quà. Bạn không nhặt được nó. Bạn không tìm được nó bằng cách nào đó.

You have no way of assuring that there will be another moment given to you, and yet, that’s the most valuable thing that can ever be given to us, this moment, with all the opportunity that it contains. If we didn’t have this present moment, we wouldn’t have any opportunity to do anything or experience anything, and this moment is a gift. It’s a given moment, as we say. Now, we say the gift within this gift is really the opportunity. 

Bạn không có cách nào đoan chắc được sẽ có một khoảnh khắc khác dành cho bạn, vả lại, đó là điều giá trị nhất từng được trao cho chúng ta, chính là khoảnh khắc này với mọi vận hội mà nó chứa đựng. Nếu chúng ta không có khoảnh khắc hiện tại, chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để làm hay trải nghiệm bất kỳ điều gì, và khoảnh khắc này là một món quà. Nó là khoảnh khắc được trao tặng, như ta đã nói. Giờ thì, chúng ta nói món quà bên trong món quà thực sự chính là cơ hội. 

What you are really grateful for is the opportunity, not the thing that is given to you, because if that thing were somewhere else and you didn’t have the opportunity to enjoy it, to do something with it, you wouldn’t be grateful for it. Opportunity is the gift within every gift, and we have this saying, opportunity knocks only once. Well, think again. Every moment is a new gift, over and over again, and if you miss the opportunity of this moment, another moment is given to us, and another moment.

Điều mà bạn thực sự biết ơn chính là cơ hội, nó không phải là thứ được trao cho bạn, vì nếu thứ đó ở nơi nào đó khác và bạn không có cơ hội tận hưởng nó, làm việc gì đó với nó, thì bạn sẽ không biết ơn nó.  Điều mà bạn thực sự biết ơn chính là cơ hội, nó không phải là thứ được trao cho bạn, vì nếu thứ đó ở nơi nào đó khác và bạn không có cơ hội tận hưởng nó, làm việc gì đó với nó, thì bạn sẽ không biết ơn nó.

We can avail ourselves of this opportunity, or we can miss it, and if we avail ourselves of the opportunity, it is the key to happiness. Behold the master key to our happiness in our own hands. Moment by moment, we can be grateful for this gift. Does that mean that we can be grateful for everything? Certainly not. We cannot be grateful for violence, for war, for oppression, for exploitation.

Điều mà bạn thực sự biết ơn chính là cơ hội, nó không phải là thứ được trao cho bạn, vì nếu thứ đó ở nơi nào đó khác và bạn không có cơ hội tận hưởng nó, làm việc gì đó với nó, thì bạn sẽ không biết ơn nó. Xin hãy nhớ, chìa khóa của hạnh phúc đang nằm trong tay chúng ta. Khoảnh khắc lần lượt đến, chúng ta có thể biết ơn món quà đó. Vậy có phải nó nghĩa là chúng ta có thể biết ơn về mọi thứ? Chắc chắn là không! Chúng ta không thể biết ơn bạo lực, chiến tranh, đàn áp, bóc lột. Trên cấp độ cá nhân, chúng ta không thể biết ơn khi mất đi một người bạn, hay thiếu đức tin, hay mất người thân.

On the personal level, we cannot be grateful for the loss of a friend, for unfaithfulness, for bereavement. But I didn’t say we can be grateful for everything. I said we can be grateful in every given moment for the opportunity, and even when we are confronted with something that is terribly difficult, we can rise to this occasion and respond to the opportunity that is given to us. It isn’t as bad as it might seem.

Tôi không nói chúng ta có thể biết ơn mọi thứ. Tôi nói chúng ta có thể biết ơn mọi khoảnh khắc vì cơ hội trong đó, và thậm chí khi chúng ta phải đối diện một tình huống cực kỳ khó khăn, chúng ta có thể vượt lên tình huống đó và phản ứng lại trước vận hội được trao cho chúng ta. Nó không tệ như bề ngoài của nó.

Actually, when you look at it and experience it, you find that most of the time, what is given to us is opportunity to enjoy, and we only miss it because we are rushing through life and we are not stopping to see the opportunity. But once in a while, something very difficult is given to us, and when this difficult thing occurs to us, it’s a challenge to rise to that opportunity, and we can rise to it by learning something which is sometimes painful.

Thực ra, khi các bạn xem xét và trải nghiệm nó, các bạn sẽ thấy trong hầu hết trường hợp, thứ được trao cho ta chính là cơ hội để nắm bắt, và chúng ta bỏ lỡ nó vì chúng ta vội lao qua cuộc sống và chúng ta không dừng lại để nhìn thấy cơ hội. Nhưng đôi khi, một tình huống khó khăn được trao cho chúng ta, và khi điều khó khăn đó xảy đến với chúng ta, nó là một thử thách để vươn lên cùng cơ hội, và chúng ta có thể nắm bắt bằng cách học từ đó mà đôi khi rất đau đớn.

Learning patience, for instance. We have been told that the road to peace is not a sprint, but is more like a marathon. That takes patience. That’s difficult. It may be to stand up for your opinion, to stand up for your conviction. That’s an opportunity that is given to us. To learn, to suffer, to stand up, all these opportunities are given to us, but they are opportunities, and those who avail themselves of those opportunities are the ones that we admire.

Học tính kiên nhẫn chẳng hạn. Người ta nói rằng con đường đến sự yên bình không phải là chạy nước rút, mà giống chạy đường dài hơn. Nó cần lòng kiên nhẫn. Điều đó rất khó. Có thể là để đứng lên bảo vệ ý kiến của bạn, đứng lên vì chính kiến của bạn. Đó là một cơ hội được trao cho chúng ta. Để học, để nhẫn nhịn, để đứng lên, tất cả những cơ hội này được trao cho chúng ta, nhưng chúng là những cơ hội, và những ai nắm bắt những cơ hội này là những người chúng ta ngưỡng mộ.

They make something out of life. And those who fail get another opportunity. We always get another opportunity. That’s the wonderful richness of life. So how can we find a method that will harness this? How can each one of us find a method for living gratefully, not just once in a while being grateful, but moment by moment to be grateful. How can we do it? It’s a very simple method.

Họ làm được gì đó trong cuộc sống. Và những ai thất bại sẽ có một cơ hội khác. Chúng ta luôn có một cơ hội khác. Đó là một điều kỳ diệu của cuộc sống. Vậy làm sao chúng ta tìm được cách nắm bắt được điều đó? Làm sao mỗi người chúng ta tìm được cách để sống biết ơn, không phải là thỉnh thoảng mới biết ơn , mà là biết ơn trong từng khoảnh khắc. Làm sao tìm được? Có một cách hết sức đơn giản. 

It’s so simple that it’s actually what we were told as children when we learned to cross the street. Stop. Look. Go. That’s all. But how often do we stop? We rush through life. We don’t stop. We miss the opportunity because we don’t stop. We have to stop. We have to get quiet. And we have to build stop signs into our lives. When I was in Africa some years ago and then came back, I noticed water.

Đơn giản đến nỗi thực ra chúng ta đã được dạy từ hồi nhỏ rồi khi mà ta học cách băng qua đường. Dừng. Nhìn. Đi. Chỉ thế thôi. Nhưng khi nào thì chúng ta dừng? Chúng ta lao qua cuộc sống. Chúng ta không dừng. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội vì chúng ta không dừng. Chúng ta phải dừng lại. Chúng ta phải tĩnh lặng. Và ta phải tạo ra biển báo dừng trong cuộc sống của mình. Khi tôi ở châu Phi vài năm trước, và rồi trở lại, tôi chú ý đến nước. 

In Africa where I was, I didn’t have drinkable water. Every time I turned on the faucet, I was overwhelmed. Every time I clicked on the light, I was so grateful. It made me so happy. But after a while, this wears off. So I put little stickers on the light switch and on the water faucet, and every time I turned it on, water. So leave it up to your own imagination.

Khi tôi ở châu Phi, tôi không có nước uống được. Mỗi lần tôi vặn mở vòi nước, tôi cực kỳ thất vọng. Mỗi lần tôi bật đèn lên, tôi thấy thật biết ơn. Nó khiến tôi thật hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian, nó mất dần. Nên tôi dán một ghi chú lên công tắc và lên vòi mở nước, và mỗi lần tôi vặn mở nó: “nước”. Vậy tôi sẽ để các bạn tự tưởng tượng. 

You can find whatever works best for you, but you need stop signs in your life. And when you stop, then the next thing is to look. You look. You open your eyes. You open your ears. You open your nose. You open all your senses for this wonderful richness that is given to us. There is no end to it, and that is what life is all about, to enjoy, to enjoy what is given to us.

Các bạn có thể tìm được cách phù hợp nhất với các bạn, và các bạn cần những biển báo dừng trong cuộc sống. Và khi các bạn dừng, điều tiếp theo sẽ là nhìn. Các bạn nhìn. Các bạn mở to mắt. Các bạn mở tai ra. Các bạn mở mũi ra. Các bạn mở tất cả các giác quan, đón nhận tất cả những điều tuyệt diệu được trao cho. Ở đó là vô tận, và đó chính là cuộc sống, để tận hưởng, tận hưởng những gì được trao cho chúng ta. 

And then we can also open our hearts, our hearts for the opportunities, for the opportunities also to help others, to make others happy, because nothing makes us more happy than when all of us are happy. And when we open our hearts to the opportunities, the opportunities invite us to do something, and that is the third. Stop, look, and then go, and really do something. And what we can do is whatever life offers to you in that present moment.

Và chúng ta có cũng có thể mở trái tim ra để trái tim đón nhận những cơ hội, những cơ hội đồng thời cũng giúp người khác, khiến người khác hạnh phúc, vì không gì khiến chúng ta hạnh phúc hơn là khi tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Và khi chúng ta mở trái tim ra đón nhận cơ hội, thì những cơ hội sẽ để chúng ta làm điều gì đó, và đó là điều thứ ba. Dừng, nhìn và đi, tức là thực sự làm điều gì đó. Và điều chúng ta có thể làm là bất kỳ điều gì cuộc sống dành cho các bạn trong khoảnh khắc hiện tại.

Mostly it’s the opportunity to enjoy, but sometimes it’s something more difficult. But whatever it is, if we take this opportunity, we go with it, we are creative, those are the creative people, and that little stop, look, go, is such a potent seed that it can revolutionize our world. Because we are at the present moment in the middle of a change of consciousness, and you will be surprised if you – I am always surprised when I hear how many times this word “gratefulness” and “gratitude” comes up.

Hầu hết các cơ hội là để tận hưởng, nhưng đôi khi là điều gì đó khó khăn hơn. Nhưng dù là gì đi nữa, nếu chúng ta nắm bắt cơ hội, ta đi với nó, ta sáng tạo, thì ta là những người sáng tạo, và bài học nhỏ dừng, nhìn, đi là một hạt giống tiềm năng, đến nỗi nó có thể cách mạng hóa cả thế giới. Vì khoảnh khắc hiện tại của ta đang ở giữa giai đoạn thay đổi nhận thức. và các bạn sẽ ngạc nhiên, nếu các bạn, tôi luôn ngạc nhiên khi tôi được nghe bao nhiêu lần từ “sự biết ơn” và “lòng biết ơn” xuất hiện.

Everywhere you find it, a grateful airline, a restaurant gratefulness, a cafe gratefulness, a wine that is gratefulness. Yes, I have even come across a toilet paper that the brand is called Thank You. There is a wave of gratefulness because people are becoming aware how important this is and how this can change our world. It can change our world in immensely important ways, because if you’re grateful, you’re not fearful, and if you’re not fearful, you’re not violent.

Bất cứ nơi nào các bạn thấy nó, một đường bay biết ơn, một nhà hàng biết ơn, quán cà phê biết ơn, quán rượu biết ơn. Vâng, tôi thậm chí còn dùng qua giấy vệ sinh có thương hiệu tên là Xin Cảm Ơn. Có một làn sóng của sự biết ơn vì mọi người đang nhận thức tầm quan trọng của nó và cách thức mà nó có thể thay đổi thế giới. Nó có thể thay đổi thế giới theo những cách cực kỳ quan trọng, vì nếu các bạn biết ơn thì các bạn sẽ không sợ hãi, và nếu bạn không sợ hãi thì bạn không dùng bạo lực. 

If you’re grateful, you act out of a sense of enough and not of a sense of scarcity, and you are willing to share. If you are grateful, you are enjoying the differences between people, and you are respectful to everybody, and that changes this power pyramid under which we live. And it doesn’t make for equality, but it makes for equal respect, and that is the important thing. The future of the world will be a network, not a pyramid, not a pyramid turned upside down.

Nếu các bạn biết ơn thì các bạn sẽ hành động với cảm giác viên mãn, chứ không phải cảm giác thiếu thốn, và các bạn sẵn sàng sẻ chia. Nếu các bạn biết ơn thì các bạn sẽ trân trọng sự khác biệt ở mọi người, và các bạn sẽ được mọi người tôn trọng, và điều đó sẽ thay đổi kim tự tháp quyền lực mà chúng ta đang sống với. Và nó không tạo ra sự quân bình mà nó tạo ra sự tôn trọng như nhau, và đó là một điều quan trọng. Tương lai của thế giới sẽ là một mạng lưới, không phải kim tự tháp, không phải kim tự tháp lật ngược. 

The revolution of which I am speaking is a nonviolent revolution, and it’s so revolutionary that it even revolutionizes the very concept of a revolution, because a normal revolution is one where the power pyramid is turned upside down and those who were on the bottom are now on the top and are doing exactly the same thing that the ones did before. What we need is a networking of smaller groups, smaller and smaller groups who know one another, who interact with one another, and that is a grateful world.

Cuộc cách mạng mà tôi nói tới là cuộc cách mạng phi bạo lực, và nó cách mạng đến nỗi cách mạng cả cách chúng ta nghĩ về cách mạng, vì một cuộc cách mạng bình thường là nơi mà kim tự tháp quyền lực bị lộn ngược và những ai ở dưới cùng sẽ đứng trên đỉnh và cũng sẽ hành động y hệt như những kẻ trước đó. Điều chúng ta cần là một mạng lưới của những nhóm nhỏ hơn, những nhóm nhỏ hơn nữa, những người biết rõ nhau, những người tương tác với nhau, và đó là một thế giới đầy sự biết ơn.

A grateful world is a world of joyful people. Grateful people are joyful people, and joyful people — the more and more joyful people there are, the more and more we’ll have a joyful world. We have a network for grateful living, and it has mushroomed. We couldn’t understand why it mushroomed. We have an opportunity for people to light a candle when they are grateful for something. And there have been 15 million candles lit in one decade.

Thế giới đầy sự biết ơn là thế giới của những người vui vẻ. Người biết ơn là người vui vẻ, và càng có nhiều người vui vẻ bao nhiêu, thì thế giới lại càng vui vẻ bấy nhiêu. Chúng ta có một mạng lưới sống biết ơn, và đang mọc lên như nấm. Chúng tôi không hiểu tại sao nó phát triển đến thế. Chúng tôi tạo một cơ hội để mọi người thắp lên ngọn nến khi họ biết ơn về điều gì đó. Và đã có đến 15 triệu ngọn nến được thắp trong một thập kỷ.

People are becoming aware that a grateful world is a happy world, and we all have the opportunity by the simple stop, look, go, to transform the world, to make it a happy place. And that is what I hope for us, and if this has contributed a little to making you want to do the same, stop, look, go. Thank you.

Mọi người đang nhận thức được rằng thế giới biết ơn là thế giới hạnh phúc, và chúng ta đều có cơ hội, đơn giản là Dừng – Nhìn – Đi để thay đổi thế giới, để biến nó thành một nơi hạnh phúc. Và tôi hy vọng điều đó cho chúng ta, và nếu điều này góp được phần nào giúp các bạn làm giống như thế, thì hãy dừng, nhìn, đi. Xin cảm ơn.

Nguồn video: TED.com

Thiện Nhân