Đời sống

Tin Mới Đời sống

Học và tự học trong thời đại 4.0

Học và tự học trong thời đại 4.0

Kỹ năng học và tự học là kỹ năng xếp đầu bảng trong các kỹ năng cần thiết trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không phải trước đây nó không quan trọng mà vì ...