“Thiện ý một câu ấm ba đông
Lời ác lạnh người sáu tháng ròng”(1)
Lúa thơm nhờ biết trổ đòng
Những người chân chính dưỡng lòng thiện lương

Mạ Phật Pháp, ấy phường giả trá
Hại đức tin ác bá vô luân
“Thà rằng khuấy nước ngàn sông
Chớ nên nhiễu động đến lòng người tu”(2)

Gieo mầm dữ thiên thu quả báo
Trồng hạt lành con cháu thụ ân
Thế nhân kiếp nợ đồng lần
Mấy ai thoát khỏi luân luân hồi hồi

Thời mạt Pháp khắp nơi dịch bệnh
Phần nhiều do sai lệch đức tin
Chẳng màng nhân quả nhãn tiền
Lại thêm báng bổ Phật Tiên Thánh Thần

Kìa dị tượng mấy lần cảnh báo
Nọ nhìn xem họa đáo tùy nơi
Chúc ai ‘quy chính vãng hồi'(3)
Sống Chân-Thiện-Nhẫn tứ thời bình an

Thuở ‘đãi cát tìm vàng’ đã thấy(4)
Pháp truyền ban đặng mấy mươi năm
Hữu duyên ‘phản bổn quy chân'(5)
Tìm xem sách: ‘Chuyển Pháp Luân’ sẽ tường…(6)

Ghi chú:

(1) Ngạn Ngữ: ‘Thiện ý một câu ấm ba đông; Lời ác lạnh người sáu tháng ròng’. [Nguyên văn: Lương ngôn nhất cú tam đông noãn; ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn].
(2) Cổ ngữ: ‘Thà rằng khuấy nước ngàn sông, cũng không thể làm động lòng người tu Đạo’.
(3) ‘Quy chính vãng hồi’: Trong văn cảnh này có thể tạm hiểu là quay trở về với nguồn gốc chân chính của sinh mệnh và các giá trị đạo đức tốt đẹp…
(4) Thành ngữ: ‘Đãi cát tìm vàng’.
(5) ‘Phản bổn quy chân’: Lời này được giảng trong Phật Pháp…
(6) ‘Chuyển Pháp Luân’: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn…

Clip ý nghĩa: Thần Phật bảo hộ cho ‘người tín Thần Phật’ như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||4e9cbeafb__