Lá ham chơi bỏ cội

Theo gió nhẹ lên cao

Men nắng vàng mây trắng

Đang kết nhịp tiên giao.

Lá ham chơi bỏ cội. Theo gió nhẹ lên cao

Duyên chốn này chỉ vậy

Chán rồi thì đi thôi

Cũng chỉ là sau trước

Ai rồi cũng sẽ rời.

Duyên chốn này chỉ vậy. Chán rồi thì đi thôi

Cõi trần đây chỉ tạm

Bồng lai mới là nhà

Người giờ vui hoa lá

Ta ngồi buồn ngó xa.

Cõi trần đây chỉ tạm. Bồng lai mới là nhà

Bây giờ, mưa nhiều quá

Đó đây, nước nhạt nhòa

Dưới này, mưa trắng xóa

Trên kia, xanh bao la…

Đăng An