Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác của nền văn học cổ điển Trung Quốc. Nhân vật chính của tác phẩm này là 5 thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, gồm có: Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã. Vậy những nhân vật này trong tiếng Anh được gọi là gì?

1. Tây Du Ký: Journey to the West – /ˈdʒɝː.ni/ /tuː/ /ðə/ /west/

2. Đường Tăng: Tang Seng

3. Tôn Ngộ Không: Monkey King – /ˈmʌŋ.ki/ /kɪŋ/

4. Trư Bát Giới: Pigsy

5. Sa Tăng: Sandy

6. Bạch Long Mã: White Dragon Horse – /waɪt/ /ˈdræɡ.ən/ /hɔːrs/

Tên tiếng Anh các nhân vật trong Tây Du Ký (Ảnh: ĐKN)

Hoàng Tuấn