hurt (n)-/hə:t/-vết thương, chỗ bị đau

learn (v)-/lə:n/-học, học tập, nghiên cứu

mistake (n)-/mis’teik/-lỗi, sai lầm, lỗi lầm

failure (n)-/’feiljə/-sự thất bại, sự hỏng, sự mất

You’ll never be brave, if you don’t get hurt. You’ll never learn, if you don’t make mistakes. You’ll never be successful, if you don’t encounter failure.

Bạn sẽ không bao giờ can đảm, nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ không bao giờ học được, nếu bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công, nếu bạn không gặp thất bại.