Người hiền sẵn tánh khó xoay vần
Phú tứ nào ghi rõ dạ trần
Chân bước dịu dàng lòng ổn định
Lời thơ trầm lặng nét bày phân

Người hiền sẵn tánh khó xoay vần, phú tứ nào ghi rõ dạ trần (Ảnh: Pinterest)

Hào quang xán lạn soi nhân thế
Phật pháp diệu huyền thấm nghĩa ân
Phúc thiện gieo mầm thu quả đẹp
Tâm đầy nhã đức tiếng vang ngân

Phúc thiện gieo mầm thu quả đẹp, tâm đầy nhã đức tiếng vang ngân (Ảnh: Tumblr.com)

Đặng Xuân Linh