Sống chết vô thường diễn khắp nơi.
Ích kỷ tham lam lòng hận mãi.
Sân si ái dục dạ khôn nguôi.
Trọn kiếp nhân sinh dầy khổ lụy.

Sống chết vô thường diễn khắp nơi. Ích kỷ tham lam lòng hận mãi. (Ảnh: jianshu.com)

Nhân sinh cõi mộng mờ hư ảo
Một kiếp trầm luân vướng bụi trần
Phú quý vinh hoa như gió thoảng
Sắc tài danh lợi tựa phù vân.

Phú quý vinh hoa như gió thoảng, sắc tài danh lợi tựa phù vân. (Ảnh: pikby.com)

Xưa nay khổ tình than bạc mệnh,
Cớ sao phải bị trói bởi tình?
Phản bổn quy chân chân tự tại,
Rũ sạch tư tình từ bi sinh.

Từ Ước

Xem thêm: