Một vùng sóng nước sơ nguyên
Mà sao chèo mãi con thuyền chẳng qua
Lung linh mờ ảo sương nhòa
Chập chờn sóng nước bóng đò chông chênh

Lung linh mờ ảo sương nhòa, chập chờn sóng nước bóng đò chông chênh (Ảnh: pinterest.com)

Trước tôi bao thác bao ghềnh
Đường đi loang loáng mông mênh sao trời
Không đành bỏ lái thuyền trôi
Lựa làn nước mỏng ra khơi thuyền về.

Duy Thơm