Câu bị động (Passive voice)

Học tiếng Anh 11/11/15, 19:40

1. Bị động hay thụ động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động Ví dụ: English is taught at school. Tiếng Anh được dạy ở trường A book was read. Quyển sách được đọc Chú ý: Điều kiện để có thể chuyển câu chủ động sang bị động: Thứ 1: Câu ...

End of content

No more pages to load