Việt Nam sẽ tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức lên mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày tháng 7 tới thay vì mức 1,3 triệu đồng/tháng hiện nay.
 

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng từ ngày 1/7/2018, từ 1,3 triệu đồng/tháng lên thành 1,39 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 6,92%.

Các đối tượng được tăng lương còn có người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Mức lương cơ sở mới cũng được dùng để làm căn cứ cho việc tính bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định trong Nghị định 72.

Tăng gần 7% lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ tháng 7
Tăng 6,9% lương cơ sở đối với cán bộ, công chức trong năm 2018. (Ảnh minh họa)

Về nguồn kinh phí trả lương, các bộ ngành liên quan trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương. Ngoài ra, cần tiết kiệm chi, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng các nguồn thu theo quy định và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2017 chuyển sang (nếu có) để bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi năm 2018.

Với các tỉnh, thành trực thuộc trung ương, sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao.

Sử dụng nguồn 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2017 do Chính phủ giao. Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Ngoài ra, sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng từ các nguồn: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017; kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 do Chính phủ giao.

Trước khi tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng năm 2018, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức của Việt Nam đứng ở mức 1,21 triệu đồng/tháng năm 2016 và 1,3 triệu đồng/tháng năm 2017.

Minh Tuệ