Ngày nay, chúng ta có 7 châu lục trên Trái đất được bao quanh bởi 5 đại dương. Chúng được gọi như thế nào trong tiếng Anh?

1. Tên gọi của 7 châu lục

Asia  – /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á

Europe – /ˈjʊr.əp/: Châu Âu

North America – /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/: Bắc Mỹ

South America – /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/: Nam Mỹ

Africa – /ˈæf.rɪ.kə/: Châu Phi

Antarctica – /ænˈtɑːrk.tɪk/: Nam Cực

Australia – /ɑːˈstreɪl.jə/: Châu Đại Dương

2. Tên gọi 5 đại đương

Arctic Ocean – /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/: Bắc Băng Dương

Pacific Ocean – /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Thái Bình Dương

Atlantic Ocean – /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Đại Tây Dương

Indian Ocean – /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/: Ấn Độ Dương

Southern Ocean – /ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/: Nam Băng Dương

Ví dụ:

The 2 billion – year old nuclear reactor was found in Africa, which has shocked the world.

Lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm tuổi được tìm thấy ở Châu Phi đã gây trấn động thế giới.

Arctic is the coldest place in the world.

Bắc Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới.

Thuần Thanh

Có thể bạn quan tâm:CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds