sow (v)–/sau/– gieo
reap (v)–/ri:p/– gặt, thu về, thu hoạch, hưởng
habit (n)–/’hæbit/– thói quen, tập quán
character (n)–/’kæriktə/– tính nết, tính cách, cá tính

“Sow a thought, and you reap an act
Sow an act, and you reap a habit
Sow a habit, and you reap a character
Sow a character, and you reap a destiny.” ~ Lao Tzu

“Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận.” ~ Lão Tử