Steve Jobs không chỉ là huyền thoại trong lĩnh vực công nghệ máy tính mà còn khiến nhiều người nể phục bởi khả năng rèn luyện và làm chủ trí óc. Mặc dù ông đã mất cách đây vài năm nhưng nhiều câu nói của ông vẫn đang truyền cảm hứng cho thế hệ ngày nay.

Để có thể làm tốt công việc và cân bằng cuộc sống, Steve Jobs đã hành thiền, ít người biết rằng ông là một tín đồ theo đạo Phật. “Tôi tin rằng cuộc sống là một điều thông minh và mọi thứ không hề ngẫu nhiên”, Jobs đã trả lời tờ báo Time vào năm 1997, cung cấp một cái nhìn xuyên qua hệ thống niềm tin phức tạp sau khi học những lời dạy của Đức Phật.

Thiền định đã tác động đến cuộc sống của ông. Mặc dù Steve Jobs giàu có nhưng cuộc sống của ông hết sức đơn giản. Kiềm chế, ít nhất là trong thiết kế và trang trí nội thất là nguyên tắc căn bản của Jobs. Nhà ông hầu như chẳng có bất cứ đồ nội thất nào cả, chỉ có môt bức tranh của Einstein – người ông vô cùng ngưỡng mộ, một cây đèn Tifany, một cái ghế và một cái gường. Thế nhưng ông lại vô cùng kỹ lưỡng trong từng sự lựa chọn của mình.

Steve Jobs thực hành thiền định (Ảnh: Meditation USA)

Khi bạn nhìn lại nghề nghiệp của Steve Jobs, rất dễ nhận ra sự ảnh hưởng của thiền như thế nào. Thiền hiện diện khắp mọi nơi trong các thiết kế của công ty. Những sản phẩm của Appple đơn giản đến tinh tế. Ví dụ như con chuột máy tính. Đây là sản phẩm thiết kế công nghệ gần như là vòng tròn vẽ tay, hình ảnh cơ bản nhất trong nghệ thuật thiền.

Chuột của hãng Apple (Ảnh: pinterest.com)

Tuy nhiên, thiền không chỉ đưa đến thẩm mỹ mà Jobs mong muốn mà nó giúp ông định hình trong việc hiểu khách hàng của mình muốn gì. Ông đã nói rằng vai trò của ông không phải là đưa những gì người khác cần mà đưa họ những gì họ không hề biết mình cần.

Nhìn chung, cuộc sống của ông không hề dễ dàng. Trước khi thành công, ông đã thất bại rất nhiều lần nhưng những vấp ngã đó chỉ khiến cho ông thêm mạnh mẽ mà thôi. Ngày nay ông vẫn là một thần tượng của giới trẻ. Và sau đây là những kinh nghiệm Steve muốn gửi gắm tới những người trẻ, những con người luôn khao khát và đam mê.

1. Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

2. Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

Đôi lúc bạn phạm sai lầm khi đang đổi mới. Tốt nhất là hãy nhanh chóng chấp nhận nó và tiếp tục cải thiện các đổi mới khác của mình.

3. You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó – lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

4. When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change something.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu trích dẫn: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ đúng”. Câu nói ấy đã thực sự tạo được ấn tượng với tôi, và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, thì tôi có muốn làm những điều mình sẽ làm hôm nay không?”. Và bất cứ khi nào câu trả lời là: “Không” trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết tôi cần phải thay đổi.

5. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

6. We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.

Ảnh: Pinterest

7. Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things. And the reason they were able to do that was that they’ve had more experiences or they have thought more about their experiences than other people.

Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Đó là bởi vì họ có thể kết nối những kinh nghiệm mình có và tổng hợp thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc họ đã suy nghĩ nhiều về kinh nghiệm của mình hơn người khác.

8. Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ – tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại – tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.

9. I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

Ảnh: https://www.azquotes.com

10. Stay hungry, stay foolish.

Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.

11. You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.

Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi.

12. Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.

Đơn giản có thể khó khăn hơn là phức tạp: bạn phải nỗ lực thật nhiều trong việc giữ suy nghĩ gọn gàng để đạt được tới sự đơn giản. Nhưng cuối cùng nỗ lực đó đáng giá bởi một khi bạn tới được đó, bạn có thể di chuyển được cả núi non.

13. Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me… Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.

Tôi không quan tâm tới việc trở thành người giàu có nhất trong nghĩa địa… Nói rằng chúng ta đã làm điều gì đó tuyệt vời trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối… đó là điều quan trọng đối với tôi.

14. It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.

Vấn đề không phải là tiền bạc. Vấn đề nằm ở bài học làm người, cách bạn làm nhà lãnh đạo và những gì mà bạn thu nhận được.

15. Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people.

Những điều tuyệt vời trong kinh doanh không bao giờ được thực hiện bởi một người, chúng đến từ cả một tập thể.

Thiện Nhân (Tổng hợp)