Bài tập: Tính từ và trạng từ

Học tiếng Anh 08/08/17, 10:35

Tính từ và trạng từ là mảng ngữ pháp cơ bản khi học tiếng Anh. Cùng ôn lại kiến thức qua bài trắc nghiệm dưới đây nhé! Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 1. Jack is (slow/slowly) .... He works (slow/slowly) .... 2. Marry is a (careful/carefully) ... girl. She climbed up the ladder ...

30 tính từ đặc biệt với hậu tố ‘ly’

Học tiếng Anh 11/01/17, 16:50

Thông thường, để thành lập một trạng từ từ tính từ, ta chỉ cần thêm đuôi “ly”, hay nói cách khác, một trong những dấu hiệu nhận biết trạng từ là từ đó có đuôi “ly”. Nhưng có nhiều từ vựng kết thúc bằng đuôi “ly” và là tính từ. ...

End of content

No more pages to load