1. key (n) — /ki:/ — phím đàn
(ngoài ra còn nghĩa thông dụng là “chìa khoá”)
2. represent (v) — /,repri’zent/ — tượng trưng, nói về…
3. journey (n) — /ˈdʒə:ni/ — cuộc hành trình, chặng đường đi
4. create (v) — /kri:’eit/ — tạo ra, tạo nên

Life is like a piano, the white keys represent happiness and the black show sadness. But as you go through life’s journey, remember that the black keys also create music.

Cuộc sống cũng giống như một cây đàn piano, các phím trắng tượng trưng cho hạnh phúc và các phím đen cho thấy nỗi buồn. Nhưng khi bạn đi qua cuộc hành trình của cuộc đời, hãy nhớ rằng các phím đen cũng tạo nên âm nhạc.

Từ Khóa: