Mạo từ dùng để giới thiệu một danh từ. Trong tiếng Anh có 2 loại mạo từ chính. Trong đó, “a, an” là mạo từ không xác định; “the” là mạo từ  xác định. Để sử dụng thành thạo hai loại mạo từ này, chúng ta cần luyện tập thường xuyên. Mời các bạn cùng làm bài luyện tập nhỏ điền mạo từ vào ô trống dưới đây:

tracnghiem_a-an-the

 

Đáp án:

1.D-2.C-3.D-4.C-5.C-6.D

 

Từ Khóa: