--------------- 

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Trung Quốc, quyền kiểm soát trên nhiều lĩnh vực lớn đã dần thay đổi. Nhà bình luận thời sự Thạch Xuyên Vân (石穿云) nhận định, phe ông Tập Cận Bình đã phân chia lại địa bàn và dấu vết giao tranh giữa các băng phái khác nhau đã được tiết lộ.