Từ ngày đắc Pháp, chị Duyên tâm sự với báo DKN.VN: Mọi sự đã thayđổi.Hoàn thành tốt công việc nơi công sở, dạy dỗ con cái thanh tỉnh lý trí,kiên quyết ly khai với các tư tưởng xấu và dục vọng trong cuộc sống. Chịtrở về đúng với vai trò người phụ nữ truyền thống trong mối quan hệ vớichồng, con và gia đình.