Sau 35 năm sụp đổ của Bức tường Berlin, bức tường cố gắng phân chia lại cục diện chính trị thế giới thành Đông và Tây vẫn tồn tại. Chuyên gia nhận định, chính quyền Bắc Kinh hoàn toàn biết rằng, nếu muốn nô dịch tỷ người dân Trung Quốc thì họ (người dân Trung Quốc) phải trở thành kẻ thù của cả thế giới. Ông đã kêu gọi người dân khắp thế giới, nếu không muốn dân Trung Quốc làm nô lệ phải vô vang: "Ông Tập Cận Bình, hãy phá bỏ bức tường này!"