------------ 

Ân oán giữa ông Tập Cận Bình và ‘thế hệ đỏ thứ hai’ - Cái kết của ông Tập rất đáng lo